All posts by editor

Pályázat Abacusan-GE VándoRobot Pogram című projektben részvételre a 2021 TÉLI és TAVASZI turnusra

Az Abacusan Stúdió Oktatásszervező Nonprofit Kft. és a Giving Hungary Alapítvány partnerségében és a GE Digital támogatásával életre hívott pedagógiai program köznevelési intézmények számára

A Pályázat célja

A pályázatban meghirdetett Abacusan-GE VándoRobot Program célja, hogy a sikeres pályázatú iskolák Programban résztvevő tanulóinak a  digitális kompetenciái, programozási ismeretei gazdagodjanak, fejlődjön algoritmikus gondolkodásuk, alkotó készségük és képességük, továbbá szociális kompetenciáik  – pl. együttműködés, csapatmunka.

A pályázat útra indításában, megvalósításban és fenntartásában együttműködő szervezetek a szükséges robotika készletek biztosításával és a foglalkozásvezető pedagógusok számára felkészítő tréning megtartásával, majd a Program során folyamatos mentor feladatkör teljesítésével keretet teremtenek a köznevelési intézmények számára térítésmentesen megvalósuló 10 hetes, robotika oktatási projekt sikeres megvalósításához.

További cél az informatikai pályákra irányuló pályaorientáció segítése.

A Pályázók köre

Pályázhat minden Magyarországon bejegyzett és OM azonosítóval rendelkező köznevelési intézmény.

A Pályázat részletei

Az Abacusan Stúdió Oktatásszervező Nonprofit Kft. és a Giving Hungary Alapítvány, valamint a GE Digital háromoldalú együttműködése az Abacusan VándoRobot Programot azért hívta életre, hogy olyan köznevelési intézmények tanulói számára is lehetővé tegye a robotika izgalmas és motiváló világának megismerését, amelyeknek anyagi erőforrásai ezt nem teszik lehetővé.

A pályázat során időszakonként 3-3 iskola kerül kiválasztásra.

A három szervezet együttesen megfogalmazott meggyőződése, hogy az elindított programban részt vevő tanulók előtt új távlatokat nyithatnak, kedvet ébresztenek bennük az informatikai pályák iránt, vagy a már némi ismerettel rendelkezőket megerősíthetik döntésük nagyszerűségében – vagy „csak” megajándékozhatják őket a felfedezés, az alkotás, a sikerélmény és a játék örömével.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

Az Abacusan Stúdió és a GE Digital munkatársaiból álló Bizottság szakmai szempontok, szociális rászorultság és kommunikációs, disszeminációs vállalás alapján választja ki a 10 (időszakonként 5-5) iskolát az Abacusan-GE VándoRobot Programban részt venni kívánó iskolák közül.

A pályázattal érintett időszakok a 2018/19-es tanévben

 1. 2021. február 8. – április 30.
 2. 2021. április 7. – június 15.

Abacusan-GE VándoRobot Program tartalma

 • iskolánként 6 db ArTeC Robotist elemekből összeállított Scratch-ben programozható Abacusan VándoRobot KIT készlet, amelyet a pályázatot kiíró szervezetek 10 tanulmányi hetes időszakra térítésmentesen a pályázaton nyertes köznevelési intézmény rendelkezésére bocsátanak
 • a köznevelési intézményben az intézmény pedagógus közösségéhez tartozó pedagógus által vezetett 10 tanulmányi, megvalósítási hetes foglalkozássorozat
 • a 10 hetes szakköri munkát segítő tematika javaslat
 • a foglalkozásokat vezető pedagógus(ok) számára a 10 hetes időszakot megelőzően akkreditált felkészítő továbbképzés, amelyet a program megvalósulása során igény szerinti folyamatos mentorálás egészít ki

A Foglalkozás vezető pedagógusok előzetes felkészítő tréning megtartása, Program pedagógiai szakmai vezetése, megtartása, folyamatos mentor feladatkört az Abacusan Stúdió, a koordinátor, szervezés és megvalósítás vezetése feladatkört a Giving Hungary Alapítvány látja el.

A GE Digital az ArTeC robotkészletek beszerzéséhez és a foglakozásvezető pedagógusok számára szervezendő és megtartandó akkreditált képzéséhez nyújt pénzügyi támogatást, valamint ”pro bono” jellegű támogatás keretében az önkéntes dolgozói, mint mentorok közreműködésével többek között pályaorientációs, irányított beszélgetés vezetésével működnek közre a program sikeres megvalósításában.

Hogyan lehet részt venni az Abacusan-GE VándoRobot Programban?

Az Abacusan-GE VándoRobot Programban sikeres pályázat eredményeként van mód részt venni.

A Programba jelentkezéshez szükséges pályázati anyagot a https://forms.gle/tZTDaVDvSxqW6k2P8 oldalon található online pályázati űrlap kitöltése.

A nyertes pályázó köznevelési intézmények egy 10-hetes program során valósítják meg az elképzelésüket, amelynek megvalósítása során saját belátásuk szerint követhetik a rendelkezésükre bocsátott tematika javaslatot vagy attól el is térhetnek.

A megvalósításhoz szükséges robotika oktató csomagokhoz (Abacusan VándoRobot KIT) a program megvalósítása előtt megtartandó felkészítő tréning során juthatnak hozzá közvetlenül kézbe történő átadással, vagy postai csomag kézbesítés módon. Mindkettő esetben tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján történik meg az átadás.

A foglalkozásvezetői tréning során átadás esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidőben történik.

Postai csomag kézbesítés esetén pedig – ha a tréningen résztvevő pedagógus számára nehézséget okoz a csomag kézben történő elszállítása – a tréning végeztével történő tételes ellenőrzést majd az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását után a foglalkozásvezető pedagógus jelenlétében történő csomag lezárását követően történik meg a feladás, mint átadás az intézmény részére.

A megvalósított programot követően az intézmény köteles hiánytalanul visszajuttatni a korábban átvett oktató csomagokat Abacusan Stúdió részére személyes átadás, vagy postai csomag feladás módon.

A pályázó köznevelési intézményekkel szembeni elvárások

 • az iskola vállalja, hogy a részére átadott, illetve eljuttatott eszközöket a rendeltetésének megfelelő módon használja, megóvja. Vállalja, hogy rongálódás esetén helytáll és az okozott kárt megtéríti Abacusan Stúdió részére.
 • vállalja legalább 1 legfeljebb 3 pedagógus részvételét a 2 napos felkészítő képzésen. A képzés helyszíne Budapest, első napja az Abacusan Stúdió oktatóterme második napja a GE irodaháza. A képzéshez kapcsolódó utazási- és szállás költség az iskolát terheli.
 • a 10 hetes megvalósítási időszak során legalább 4 alkalommal fénykép és/vagy video összeállítás készítése és közzététele az intézmény saját weboldalán, facebook oldalán, illetve az Abacusan-GE VándoRobot Program facebook oldalán,
 • egyéb regionális esetleg országos kommunikációs csatornán is ismeretterjesztő és népszerűsítő módon beszámol a Program során megvalósított tevékenységről,
 • a program során nyert tapasztalatait megosztja más iskolák pedagógusaival a szakmai kapcsolati hálóján keresztül (szakmai disszemináció)
 • legfeljebb 5 tanuló + 1 felkészítő tanár összetételű csapattal részt vesz a 2018/2019. tanév végén szervezett, játékos tudáspróbán. A vetélkedőn megoldandó gyakorlati feladat a 10 hetes program javasolt tematikája szerinti ismeretanyagra épülve kerül meghatározásra.

A pályázat benyújtása

A pályázati anyagokat kizárólag elektronikusan, a https://forms.gle/tZTDaVDvSxqW6k2P8  címen található online űrlap kitöltésével lehet benyújtani. 

A pályázati űrlapot csak egyszer lehet megnyitni, így javasolt a kérdések előzetes áttekintése a mellékelt dokumentum alapján.

A pályázat beküldésének határideje: 2021. január 22.

Eredményhirdetés

A Felhívásra pályázatot beküldők közül nyertes intézmények listájának közzététele helye és időpontja:

        2021. január 29.

A nyertes pályázókat e-mailben értesítjük. Az e-mailben történő értesítés írásbeli értesítésnek minősül.

A nyertes pályázók listáját a pályázat kiírói közzéteszik az Abacusan Vándorobot Program weboldalán (http://abacusan.hu/vandorobot/) és facebook oldalán (https://www.facebook.com/abacusanvandorobot/ )

Érvénytelen a pályázat, amennyiben

 • A pályázati Adatlap nem valós adatokat tartalmaz
 • A pályázatot a megadott határidőn túl nyújtották be

Jelentkezés   rákattintva jelentkezési adatlap elérés: https://forms.gle/tZTDaVDvSxqW6k2P8

Letölthető dokumentumok:

További információk:

web: http://abacusan.hu/vandorobot/

facebook: https://www.facebook.com/abacusanvandorobot/

e-mail:   vandorobot@abacusan.hu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhtWKVbafCsAcpqJZxusx327noV56Ufq76zm4kBnz5rc-35g/viewform?embedded=trueAbacusan Stúdió

Pedagógus-továbbképzés az Abacusan-ArTeC digitális pedagógiai eszközcsomagok használatához

Az Abacusan Stúdió akkreditált kiváló tehetségpont sok éve fejlődő saját gyakorlata  mellett folyamatosan bővülő partneriskolai hálózatának tapasztalatait is ötvözi tematikájába, amely több alkalommal élvezte már a Nemzeti Tehetség Program támogatását.

A továbbképzés célja, hogy a digitális pedagógiai módszerek, a robotika sokrétű, kognitív, intra- és interperszonális  kompetenciákat egyaránt fejlesztő, tantárgyközi alkalmazása iránt érdeklődő pedagógusok felkészüljenek az Abacusan-ArTeC eszközcsomagok alkalmazására.

Az eszközcsomag alkalmazására gyakorlatorientált, sajátélmény alapú továbbképzés keretében készítjük fel a robotika tanításában rejlő pedagógiai lehetőségek iránt érdeklődő pedagógusokat.

A továbbképzés 30 órás, amelyből 20 óra a robotikaoktatás alapjaival, az ArTeC robotika készletek alkalmazásával, Scratch alapú programozásával ismerteti meg a résztvevőket. A fennmaradó 10 órában a résztvevők 3 téma közül választhatnak. Az alábbi témák választhatók:

– a gondolkodás- és kreativitás fejlesztésre, a robotikai ismeretek elmélyítésére,

a szövegértés fejlesztésére szövegfeldolgozó robotika projektek segítségével

– a robotika alkalmazási lehetőségeire a fizika tanításában, illetve

A továbbképzés második részében 10 órában ismerkednek a választott téma robotikai és módszertani kérdéseivel, az eszközcsomagok használatával.

A továbbképzés gyakorlati jellegű: a résztvevő pedagógusok gyakorlati feladatok megoldása során ismerkednek meg az eszköz programozásával, a tematikával és az ajánlott módszertannal.

A továbbképzés 30 kreditpontos.

A tanúsítvány kiadásának feltétele a továbbképzés óraszámának minimum 85%-án való részvétel, valamint a záró vizsgafeladat megoldása, amely egy meghatározott témájú robotika foglalkozás megtervezése, és a robot megépítése, programozása.

A továbbképzést elvégző pedagógusok az Abacusan-ArTeC robotika alapú digitális pedagógiai eszközkészletek alkalmazásával játékos formában támogathatják tanítványaik kognitív és szociális fejlődését, alkotókészségük, kreativitásuk, szövegértésük, logikus gondolkodásuk kibontakozását.

További információk, jelentkezés: info@abacusan.hu

családi nap_web

2018. október 20-án 10-13h-ig ismét
Abacusan családi nap!

Érdekes, szórakoztató programok az egész családnak 🙂

A Kódolás Európai Hete alkalmából családi napunk központi témája:
kódok minden mennyiségben!

 • robotika – ArTeC, Lego, micro:bit, Wunderkind robotok, kipróbálhatók, programozhatók
 • kódok a kommunikációban – braille írás, morzegép, telekommunikáció
 • kódok a hangok világában – kották, zenegépek, hangkódolás
 • kódok a biológiában – gumicukor DNS, szörnyDNS projekt
 • kódok a kereskedelemben – vonalkódok, piktogrammok, E-büfé

Emellett az elmaradhatatlan Ördöglakatolás, Kistesó Műhely,
Logicosan Játékház, Megépíted-megveheted!

Eseményünk a Kódolás hete hivatalos eseménynaptárában

Helyszín: Premier Kultcafé, 1085, Budapest, Üllői út 2-4.


Belépő: 500 Ft/fő, 3 év alatt ingyenes

A rendezvényen való részvétellel a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását is támogatják vendégeink.

 

Augusztusi tanévzáró az Abacusan Stúdiónál

Most, amikor mindenki az új tanévre készül, az augusztus 15-iki utolsó napközis tábori robotika foglalkozással és a 17-én zárult turai VándoRobot táborral ér véget az Abacusan Stúdió 2017/18-as tanéve.

Ennek fényében talán nem túlzás azt állítani, hogy a tanév minden egyes napját kihasználtuk annak érdekében, hogy a gyerekek számára örömteli, kreativitásukat kibontakoztató, algoritmikus gondolkodásukat fejlesztő, programozási ismereteiket gazdagító robotika foglalkozásokat nyújtsunk.

Tovább